• Menu
  • Menu

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatkezelési tájékoztató célja 

Szombati Orsolya egyéni vállalkozó, továbbiakban adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domain-ekre terjed ki: traveladdict.hu

Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhető a traveladdict.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen. Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori módosítására, amely változásokról az érintettek kellő időben tájékoztatásra kerülnek.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 2. Az adatkezelő adatai 

Név: Szombati Orsolya, egyéni vállalkozó
Nyilvántartási szám: 54293304

Kapcsolat: orsi@traveladdict.hu

3. Kezelt személyes adatok köre 

3.1 Munkamenethez szükséges cookiek (sütik)

A traveladdict.hu használatakor a látogatók értesülnek arról, hogy az oldal sütiket használ. A sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a traveladdict.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. A cookie kezelés jogalapja a weboldal látogatójának hozzájárulása.

3.2. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A traveladdict.hu alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a traveladdict.hu weboldala információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.3. Hírlevél feliratkozás

A traveladdict.hu oldalon a felhasználási feltételek elfogadásával lehetőség van feliratkozni hírlevél szolgálttásra, amelynek célja felhasználók utazással és az oldalon aktualitásokról való tájékoztatása. A hírlevélre való feliratkozáshoz kizárólag az e-mail cím megadása szükséges, amely harmadik félnek nem kerül kiadásra. A feliratkozónak lehetősége van bármikor a leiratkozásra, amelyet költségmentesen megtehet a hírlevelek alján lévő linkre való kattintással. A személyes adatok kezelése és megőrzése visszavonásig tart, harmadik félnek nem kerülnek kiadásra. A hírlevél adatbázis üzemeltetője a Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) rendszer, a feliratkozók személyes adatait csak az adatkezelő, azaz én látom.

4. Általános adatkezelési irányelvek 

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Felhívjuk Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

5. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását az adatkezelő fenti elérhetőségein. Az érintett a jogainak megsértése esetén panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé lehet tenni (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

Hatályos: 2020. november 15-től